Det er vores fornemmeste opgave at hjælpe det enkelte talent på TURBO til at finde og styrke egne interesser, anspore den enkelte til at bringe sig selv i spil, og være det forløb, der gør det muligt at identificere (udviklings)potentialer, oparbejde selvtillid og tro på egne evner, stimulere udsyn og netværk, sikre sammenhæng mellem interesser og uddannelse og skabe et (lærings)rum, hvor unge med skabertrang i fællesskab kan udfordre sig selv og hinanden. 

Vores tilgang

Den pædagogiske tilgang og praksis på TURBO tager afsæt i:

 • at koble teori med praksis og anlægge en virkelighedsnær og praksisorienteret tilgang til læring
 • at bryde med nulfejlskultur i det danske uddannelsessystem gennem en eksperimenterende tilgang, hvor ihærdighed, nysgerrighed og tilgange som fail fast og learning by doing hyldes
 • at have fokus på differentierede udviklingsforløb, hvor vi understøtter den enkelte i at udvikle sig i en innovativ retning og udvikle entreprenørielt mindset gennem fælles projekter og egne projekter
 • at tilbyde et samlingssted for ligesindede med interesse for innovation og entreprenørskab, hvor styrkerne ved komplementære kompetencer og det interdisciplinære samarbejde fremhæves og tydeliggøres
 • at lege med form og rammer, fordi det kan ændre og udvikle indhold. Vi tager flere redskaber og virkemidler i brug, fx visuelt, auditivt og kinæstetisk, hvor vi tilstræber at aktivere hele hjernen, kroppen, netværket, samfundet.

Vores DNA

 • Kombinér!
  TURBO lægger tværsnit igennem etablerede kategorier, fx uddannelsessteder, skoleretninger, fag, teorier, metoder, praksisser, brancher, hierarkier (klasse, uddannelsesniveau) etc.
  – Vi tror på, at de innovative idéer og entreprenørielle kompetencer udfordres bedst og har mest gunstige kår i et krydsfelt, hvor kategorier kombineres!
 • Forsøg!
  TURBO har fokus på åbenhed, dynamik, forsøg, proces og vilje til at give sig i kast med det ukendte.
  – Vi tror på, at vi ved at være en art laboratorium for innovationstænkning, hvor teori kobles med praksis, hvor det etablerede møder det eksperimenterende og hvor det at forsøge sig frem skaber fundamentet for den bedste læringskurve og udviklingsproces hos den enkelte.
 • GØR!
  TURBO er igangsættende, motiverende, ansvarsgivende, spørgende.
  – Vi tror på, at vi ved at være en dynamisk og samlende platform, der bygger på en eksplorativ tilgang til innovation og entreprenørskab, kan skabe de bedst mulige rammer for udvikling af innovative kompetencer og for at skabe et identitetsskabende og motiverende tilbud, hvor vi agerer ved at gøre i den virkelige verden og i samspil med andre, eksterne aktører og vores omverden.
 • Skab!
  TURBO er et foretagsomhedslaboratorium for det skabende, fremadstormende, risikosøgende og realitetsorienterede.
  – Vi tror på, at man for at kunne skabe skal besidde tro på egen formåen. Denne tro og selvtillid opbygger vi gennem en stærk realitetsforankring og bl.a. gennem samarbejde med virkelige aktører om reelle og vedkommende problemstillinger.